Cannabis House

Stanowisko Organizatora i Sponsora badań naukowych

By Jakub,

Wrocław, 20.05.2022r.

Dotyczy rozpoczęcia ogólnopolskiego projektu badawczego:
„Wykorzystanie standaryzowanego suszu konopi innych niż włókniste w procesie działań
mających na celu odwyk pacjentów uzależnionych od twardych narkotyków oraz innych
syntetycznych substancji psychoaktywnych”.
Projekt ten zwany jest inaczej: „Regla-Permis#ograniczamy_szkodliwość”.
W dniu 20 maja 2022 ww. projekt badawczy został uruchomiony we Wrocławiu,
a niebawem w innych miastach Polski. Realizowany jest on jako eksperyment badawczo medyczny.
Celem projektu jest ograniczenie stosowania narkotyków poprzez kontrolowane zaopatrzenie
wewnętrzne, w zamkniętym systemie dyspensariów oraz aptek oparte o model
reglamentacyjno-permisywny. Podmiotem organizującym jest Stowarzyszenie Cannabis
House z siedzibą w Łodzi. Badania realizowane są na podstawie zgody Komisji
Bioetycznej we Wrocławiu. We Wrocławiu podmiotem odpowiadającym
za projekt badawczy jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu (na podstawie wydanej zgody nr KB/17/2021 przez Komisję
Bioetyczną działającą przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu). Materiał
badawczy, wszelkie badania i infrastruktura badawcza finansowane są ze środków
otrzymanych od sponsorów oraz uczestników badania.
We Wrocławiu badanie koordynowane jest przez zespół specjalistów (m.in. lekarzy
i prawników) pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wojciecha Witkiewicza.
Partnerami projektu są: MGC Pharmaceuticals Limited, MG Health, Lab4tox Laboratorium
Badań Toksykologicznych, Stowarzyszenie i Spółkę Cannabis House.
Zgodnie z wymogami prowadzonych badań, właściwa miejscowo jednostka Policji i Komenda
Główna Policji jest poinformowana o miejscu powadzenia badań, wydawania materiału
badawczego oraz wzorach obowiązujących dokumentów uprawniających do udziału
w badaniu.
Placówki uczestniczące w badaniu realizują funkcję nadzorowanego obiektu w ramach
wewnętrznego, zamkniętego systemu dyspensariów, w których wydawany będzie materiał
badawczy uczestnikom badania.

ZAŁOŻENIA EKSPERYMENTU

Badanie Regla-Permis#ograniczamy_szkodliwość to ogólnopolski eksperyment społeczny
polegający na podawaniu uczestnikom badania materiału badawczego w postaci suszu
konopi indyjskich i ekstraktu, w sposób kontrolowany i weryfikowany. Powodem powzięcia
badań jest rosnąca skala wprowadzania do obrotu środków nieznanego pochodzenia,
o niezestandaryzowanym składzie chemicznym i nieznanej zawartości składników aktywnych.
Mimo stosowanego systemu prohibicji proceder ten nie ulega ograniczeniu.
Projekt realizowany jest od 2015 r.; obecnie jest na trzecim, ostatnim etapie w drodze
do wypracowania odpowiednich modeli przeciwdziałających narkomanii, których podstawą
są rzetelne rozwiązania prawne poparte wynikami badań społecznych.
Przewidywana liczba uczestników badania to 4 000 osób, kobiet i mężczyzn z całej Polski.
W badaniu może uczestniczyć probant spełniający następujące kryteria:
· Wiek minimum 21 lat,
· Od co najmniej 3 lat korzysta z konopi innych niż włókniste,
· Przeszedł przez proces kwalifikacji i badania lekarskie,
· Zrealizował szkolenie z prawnikiem,
· Ma status aktywnego członka Stowarzyszenia Cannabis House.
Wykorzystany w badaniu materiał badawczy jest standaryzowany i przebadany
laboratoryjnie. Jego źródłem są sprawdzone uprawy zagraniczne, a docelowo będą to uprawy
krajowe. Materiał badawczy w postaci suszu o zawartości THC ~20% oraz ekstraktu
o zawartości ~88% THC.
W trosce o stan zdrowia probantów zobowiązani są oni do poddania się badaniom
okresowym i kontrolnym w czasie wyznaczonym podczas wstępnej diagnozy lekarzy
prowadzących.

CEL BADANIA

W badaniu pragniemy podjąć próbę wypracowania odpowiednich i skutecznych modeli
przeciwdziałania narkomanii, aby zapobiec rozwojowi czarnego rynku środków
odurzających i zniwelować niekorzystne skutki płynące z prohibicji. Zamierzamy zmienić
podejście do konopi innych niż włókniste i zatrzymać rozwój negatywnych skutków, jakie
wynikałyby z całkowitej legalizacji. W tym celu został opracowany model
reglamentacyjno-permisywny, który ma przyczynić się do złagodzenia represji
i kompromisu pomiędzy skrajnymi stanowiskami dotyczącymi konopi.
Przeprowadzone w pierwszym etapie eksperymentu badania potwierdzają, że 90%
użytkowników konopi zrezygnowałoby z czarnego rynku w zamian za dostęp do czystych,
legalnie dostępnych konopi. Ponadto analiza rynku jasno pokazuje, iż obecnie stosowane
środki walki z narkomanią są nieskuteczne i sprzyjają rozwojowi czarnego rynku.
JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BADANIE?
Realizowany obecnie trzeci etap badania Regla-Permis#ograniczamy_szkodliwość został
zaplanowany na 3 lata. W tym czasie nastąpi obserwacja
funkcjonowania społecznego populacji dorosłych użytkowników konopi innych niż włókniste
w ramach modelu reglamentacyjno-permisywnego.
Badanie jest realizowane w trybie miesięcznym (odnośnie częstotliwości wydawania
materiału badawczego), kwartalnym i półrocznym (odnośnie częstotliwości realizowania
badań lekarskich).
Wydanie materiału badawczego następuje w „zamkniętym obiegu” na podstawie imiennej
legitymacji. Uczestnik może legalnie posiadać i samodzielnie spożywać wyłącznie substancję
wydaną przez jednostkę należącą do zamkniętego systemu dyspensariów i aptek.
ZOBOWIĄZANIA PLACÓWKI
1. Zabezpieczenie i przechowywanie materiału badawczego w miejscu zgodnym
ze standardami przyjętymi w projekcie eksperymentu,
2. Weryfikacja uczestnika badania przed wydaniem materiału badawczego,
3. Wydanie ilości zgodnych z zaleceniem lekarza.
Szczegółowy opis projektu badawczego oraz zasady jego realizacji opisuje „Regulamin
dla uczestnika badań naukowych” znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Cannabis House
(
cannabishouse.eu)


Grzegorz Kobyłecki
Prezes Stowarzyszenia Cannabis House


Jakub

editor