Badanie funkcjonowania społecznego populacji dorosłych używających konopi w Polsce w ramach modelu zamkniętych klubów społecznych – miejsc legalnej i kontrolowanej uprawy konopi dla prywatnego użytku pacjentów medycznych konopi oraz dorosłych użytkowników rekreacyjnych.

 

Pierwszy etap – Personalizacja – obejmuje zasadniczo rejestrację uczestników w systemie prawnym za pośrednictwem platformy internetowej Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia zakładają własne grupy wsparcia, logują się do internetowego systemu EPUAP i przystępują do postępowania w sprawie badań i zezwoleń.

 

Kolejne etapy to:

  • Nauka obsługi modułów serwisu informatycznego – formalizacja wszystkich spraw on-line z poziomu serwisu.

  • Prowadzenie lokalnej grupy wsparcia – badania, szkolenia i aktywizacja środowiskowa,

  • Badania lekarskie, szkolenia aplikacyjne.

  • Procedura zatwierdzenia lokalu klubu i warunków uprawy przez Policję, inspekcję.

  • Udział w badaniach społecznych, medycznych, zgodnie z planem badań.


We współpracy z liczącymi się jednostkami naukowymi, Komendą Główną Policji, krajową siecią rządowych ekspertów z dziedziny narkomanii oraz samorządami opracujemy 10 letni projekt badawczy (badania funkcjonowania populacji dorosłych z modułem medycznym dla pacjentów), w ramach którego zakładana jest m.in. możliwość uprawy konopi dla prywatnego użytku w ramach klubów społecznych na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Główne cele badania w populacji dorosłych (monitorowanie w okresie 10 letnim):
• oszacowanie skali zjawiska używania marihuany i ciemnej liczby przestępstw,
• zbadanie zmian struktury konsumpcji w ramach modelu klubów społecznych,
• ocena funkcjonowania psychospołecznego dorosłych poprzez zbadanie zachowań społecznych, funkcji poznawczych, kształtowania się sytuacji życiowej i rodzinnej, dynamiki aktywności zawodowej, przedsiębiorczości w tej populacji,
• zbadanie wpływu modelu klubów społecznych na poziom przestępczości związanej z uprawą, obrotem i używaniem marihuany (10 letnie monitorowanie danych z Policji),
• badanie reakcji instytucjonalnych na zmianę modelu polityki społecznej, badanie aktywności instytucji w obszarze przeciwdziałania narkomanii w zmienionym modelu.

Badania mają zasadniczo charakter socjologiczno-prawny. Pozwolą przez 10 lat badać wpływ konopi na człowieka – obserwować jak człowiek funkcjonuje w życiu osobistym i społecznym, pozwolą ocenić jak proponowany model kontroli wpływa na funkcjonowanie organizmów społecznych.
Moduły medyczne w ramach badanej populacji funkcjonują na zasadach zgodnych ze standardami prowadzenia badań medycznych i w zgodzie z przepisami o działalności leczniczej. Badania medyczne muszą spełniać wyższe standardy prawne i naukowe, a funkcjonowanie klubów społecznych – również organizacyjne, co wiąże się z koniecznością zebrania odpowiedniej kadry naukowej, wyspecjalizowanej obsługi prawnej i zgromadzenia środków finansowych.

 

Procedura zrzeszeń

W pierwszej kolejności należy sformalizować dobrowolne zrzeszenia pacjentów jako grupy samopomocy, aby działały w zarejestrowany i chroniony prawem sposób. Taki zarejestrowany tryb działania skutkuje ochroną prawną członków i gwarantuje, że uprawa i zbiór służą celom medycznym lub badawczym.
1. Grupa 3-5 pacjentów i ich opiekunów zakłada stowarzyszenie zwykłe, rejestrowane u starosty, mające na celu organizowanie samopomocy dla chorych.
2. Członkowie w procesie personalizacji przechodzą szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie w porozumieniu z jednostkami naukowymi uprawnionymi do uprawy i badań.
3. Grupa występuje o objęcie ochronę Policji.
4. Grupa organizuje infrastrukturę – lokal lub grunt na cele uprawy, według wytycznych ustalonych w porozumieniu z inspekcją farmaceutyczną, policją oraz zapleczem technicznym i prawnym Stowarzyszenia (warunki określone przepisami dla jednostek naukowych).
5. Grupa organizuje proces zaopatrzenia według odrębnych ustaleń z lekarzem, jednostką naukową itp. (sporządzany jest wiążący dokument, który jest podstawą uzyskiwania zezwoleń na uprawę dla poszczególnych grup).
6. Proces funkcjonuje legalnie na podstawie decyzji inspekcji farmaceutycznej – grupa pozostaje pod ochroną prawną.
Rozmiary i cele uprawy oraz przedsięwzięcia nie mogą przekraczać potrzeb pacjentów. Osoby bliskie i opiekunowie mogą uczestniczyć w procesie uprawy i opieki nad chorym.

Grupa nie może korzystać z niejasnych źródeł finansowania – przedsięwzięcie jest finansowane ze składek członkowskich za pośrednictwem ogólnopolskiego stowarzyszenia posiadającego osobowość prawą i uregulowany status finansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Również środki na działalność grupy samopomocy powinny pochodzić z legalnego, udokumentowanego źródła.

Nie obowiązuje wymóg niekaralności.

Do działalności w zakresie uprawy i zbioru uprawniona jest jednostka naukowa (publiczna lub prywatna) na podstawie przepisów prawa (decyzja administracyjna – zezwolenie) i porozumień z grupami samopomocy (wolontariat, stowarzyszenie zwykłe).
Na podstawie rekomendacji lekarza pacjent ma prawo używać konopi pochodzącej z legalnej uprawy w ramach programu badawczego. Wszyscy członkowie biorą udział w regularnych szkoleniach z zakresu dobrych praktyk i bezpiecznego postępowania.
Każda grupa samopomocy zrzeszona w Stowarzyszeniu reprezentowana jest wobec władz przez osoby upoważnione przez Stowarzyszenie. Lekarze pozostają pod ochroną prawną gwarantowaną przez Stowarzyszenie.

 

Nabór uczestników


Aby uruchomić badania musimy wykazać się siłą nacisku liczoną w tysiącach uczestników. Minimalna grupa to 1 000 członków.
Instytucje państwowe prowadzące badania, Policja i organy regulacyjne niechętnie podejmują temat i starają się blokować wszelkie inicjatywy. Dopóki nie jesteśmy oficjalnie zarejestrowani w systemie jego przedstawiciele nie wiedzą o naszych potrzebach. Naszym zadaniem jest zebrać ogólnopolską populację gotową w sposób formalny uruchomić prowadzenie badań.
Badania mogą rozpocząć się dopiero po utworzeniu odpowiedniej grupy, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, zebraniu środków finansowych, zbudowaniu zaplecza organizacyjnego i szkoleniowego oraz obsługi prawnej, i na określonych przez jednostkę prowadzącą warunkach organizacyjnych, prawnych, finansowych – dotyczących standardów prowadzenia badań naukowych.

Uczestnicy już z chwilą rejestracji biorą udział w badaniu kompetencji społecznych, którego celem jest dokonanie selekcji osób, którym należy się pierwszeństwo udziału.
Szczegółowe zasady rekrutacji określają dokumenty
[„Regulamin akcji społecznościowej”]
[„Deklaracja poufności”]
a w części nieuregulowanej – [Statut Stowarzyszenia].
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.