“Hipotetyczny model reglamentacyjno-permisywnej polityki narkotykowej jako propozycja racjonalizacji represji”.

Prosimy zapoznać się z rozszerzonym regulaminem badań

Regulamin Badań Stowarzyszenia Cannabis House

lub ze skróconym opisem poniżej.

Zakres organizowanych badań ma głównie charakter socjologiczno-prawny. Badania polegają przede wszystkim na obserwacji funkcjonowania społecznego populacji dorosłych używających
konopi w Polsce w ramach modelu rejestracyjnego z uwzględnieniem zarejestrowanych chętnych użytkowników konopi oraz dyspensariów jako punktów informacyjnych i miejsc legalnej i
kontrolowanej reglamentacji, stosowania konopi dla prywatnego użytku dorosłych użytkowników konopi innych niż włókniste. Pozwolą one przez co najmniej 10 lat badać wpływ konopi na sytuację
człowieka – obserwować, jak on funkcjonuje w życiu osobistym i społecznym, pozwolą ocenić jak proponowany model kontroli wpływa na funkcjonowanie organizmów społecznych, w tym
państwowych i umożliwi weryfikację wielu hipotez badawczych, opracowanie skutecznych rozwiązań legislacyjnych, a być może na obalenie kilku mitów związanych z konopiami. Główne cele badania w populacji dorosłych (monitorowanie w okresie 10 letnim):

• oszacowanie skali zjawiska używania marihuany i ciemnej liczby przestępstw,
• zbadanie zmian struktury konsumpcji w ramach modelu klubów społecznych,
• ocena funkcjonowania psychospołecznego dorosłych poprzez zbadanie zachowań społecznych, funkcji poznawczych, kształtowania się sytuacji życiowej i rodzinnej, dynamiki aktywności zawodowej, przedsiębiorczości w tej populacji,
• badanie reakcji instytucjonalnych na zmianę modelu polityki społecznej, badanie aktywności instytucji w obszarze przeciwdziałania narkomanii w zmienionym modelu.

Badania mają zasadniczo charakter socjologiczno-prawny. Pozwolą przez 10 lat badać wpływ konopi na człowieka – obserwować jak człowiek funkcjonuje w życiu osobistym i społecznym, pozwolą ocenić jak proponowany model kontroli wpływa na funkcjonowanie organizmów społecznych.
Moduły medyczne w ramach badanej populacji funkcjonują na zasadach zgodnych ze standardami prowadzenia badań medycznych i w zgodzie z przepisami o działalności leczniczej. Badania medyczne muszą spełniać wyższe standardy prawne i naukowe, a funkcjonowanie klubów społecznych – również organizacyjne, co wiąże się z koniecznością zebrania odpowiedniej kadry naukowej, wyspecjalizowanej obsługi prawnej i zgromadzenia środków finansowych.

[Statut Stowarzyszenia].
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.